Parkur

20. září 2010 v 20:05 |  koníci

Parkur


zakladatel moderního skokového stylu: Frederico Caprilli (1868 - 1907)
= olympijský sport pod patronací FEI (pravidla vydává Fédération Equestre Internationale -FEI)
1864 -
první oficiální soutěž v parkurech v Dublinu
1900 - skákání se stalo olympijským sportem v Paříži
1907 - v Olympii v Londýně se konala první Mezinárodní přehlídka koní a ukázalo se, že parkury jsou velmi oblíbené
1912 - tento sport se stal součástí olympijských her
- kůň musí prokázat ovladatelnost, skokové schopnosti, rychlost, obratnost a opatrnost nad překážkou
- může se zúčastnit nejméně čtyřletý kůň, který absolvoval základní výcvik
významné země: Velká Británie, Německo, Itálie, USA, ….

rozeskakování
= název pro skoky, kterými jezdci se stejným počtem bodů soutěží znovu v závěru závodu
- o výsledku rozhodne buď počet chyb, časová ztráta nebo kombinace obou


barování koní
= umělé techniky k donucení koně, aby v soutěži skákal výš a pozorněji → zakázané !!!
- provádí se klepnutím tyčí přes zadní nohy nebo jiným způsobem

mechanika pohybu skoku a jdi na "Chody koně - mechanika pohybu skoku koně

skokové sedlo
- krátké hluboké posedlí, bočnice tvarované více dopředu, kolenní opěrky výraznější, vysoká zadní rozsocha
- vhodnější třmeny se šikmým třmenovým můstkem

parkurový bičík - nesmí přesahovat délku 75 cm

soutěže stupně -ZM- - 80 cm
soutěže stupně -Z- (základní) - 100 cm
soutěže stupně -ZL- - 110 cm
soutěže stupně -L- (lehké) - 120 cm
soutěže stupně -S- (střední) - 130 cm
soutěže stupně -ST- (středně těžké) - 140 cm
soutěže stupně -T- (těžké) - 150 cm
soutěže stupně -TT- - 160 cm
soutěže stupně TT: vypisované především jako Pohár národů - mezinárodní oficiální skoková soutěž družstev

rozměry
- min. 3200 m2 ( ideální: 70 x 120m )
- krátké stěny: min. 40 m
v krytých halách: 1200 m2; krátké stěny: 20 m

praporky
- musí být umístěny tak, aby jezdec měl stále po pravé ruce praporky červené a po levé bílé

vjezd - energickým krokem nebo klusem s koněm na otěži

jedna kolmá a jedna výško-šířková překážka ("křížek")

jezdkyně - černé, tmavě modré nebo černé sako + bílá jezdecká vázanka, bílé kalhoty (mohou mít i béžové)
jezdci - červené sako + bílá kravata, bílé kalhoty
- černá nebo modrá jezdecká čapka, bičík (nesmí být delší než 75 cm)

druhy
v
jednoduché
- skáčou se jedním skokem
typy: kolmá překážka (kolmák), oxer neboli dvojbradlí
v
kombinované
- skládají se ze dvou nebo více částí
- mají vždy v parkuru jedno číslo
- jednotlivé skoky v jedné kombinaci se označí písmenem (A, B, C)
v
výškové
- skáčou se jedním skokem
typy: kolmák, zeď a ohrada
v
šířkové - typy: různé druhy oxerů a triple-bar neboli trojbradlí

překážky
kavaleta
= kladina upevněná na křížových podstavcích umožňujících nastavení překážky na různou výšku

bariéra
= jednoduchá překážka z jedné nebo více kladin o průměru cca 10 cm, zavěšených na podstavcích

dvojbradlí (double bar)
- podobná oxeru, liší se od něj tím, že přední bariéra je nižší než zadní, proto je snadněji skákatelná

trojbradlí (triple bar)
= šířko-výšková překážka
- ze 3 sloupků, na nichž jsou zavěšeny bariéry, od předních sloupků k zadním stupňovitě zvyšované

oxer
- tvořená 2 páry sloupků a bariérami položenými stejně vysoko na obou párech sloupků
- prostor mezi oběma bariérami bývá vyplněn košatinou nebo dřevěnou zdí

dvojskok - 2 svislé překážky blízko sebe, které musí jezdec skákat jako kombinaci

trojskok - 3 překážky blízko sebe, souvisejí spolu a skáčou se v kombinaci

Prix de Nations (Cena národů)
- 13 nebo 14 překážek, nejvyšší z nich je 1.60 m a nejnižší 1.30 m
- každé družstvo má 4 jezdce, z nichž každý přejde trať 2x
- 3 nej. výsledky se počítají do konečného umístění

soutěž do prvé chyby
bariérové skákání
mini-maxi
štafetové skákání
minutové skákání
soutěž se stupňovanou obtížností
volba překážek

volba dráhy
stylové soutěže
jezdecký poker
alternativní překážky a žolík
derby
zrcadlové skákání

akce
= způsob předvádění končetin v době, kdy se pohybují nad zemí, pokud jde o výšku a prostornost chodu
- hodnotí se výška a prostornost chodu
- závislá na stavbě končetin, vzájemném poměru délek kostí a na době nesení zadní nohy
- různá plemena a druhy koní mají svou zvláštní akci: vysokou (kočárový kůň), nízkou (dostihový kůň) , plochou

kmih
= výsledek posunu a odrazové energie zadních končetin
- závisí na temperamentu koně

ruch
= rychlost pohybu koně v určitém chodu, např. shromážděný (krátký), pracovní, střední, prodloužený

prostornost chodu
= délka vykročení
- čím delší vykročení → prostornější chod
- závisí na odrazové energii zadních nohou, tělesné stavbě koně a na schopnosti sevřít a rozevřít úhly kloubů zadních končetin

délka kroku (cvalového skoku)
= vzdálenost mezi dvěma stopami téže končetiny

pravidelnost chodu
= střídání končetin, aniž by byla některá pohybová fáze prodloužena či zkrácena


6 fází:
odraz - zadní končetina se odpoutává od země
pohyb nad zemí - tvořen přísunem (pohybem od odrazu do dosažení kolmé polohy, tedy paralelní s párovou vedlejší končetinou, která je v podpěru)
vykročení - od svislé polohy k došlápnutí
došlápnutí - natažená končetina došlápne
nesení - od došlápnutí do dosažení kolmé polohy
podpírání - končetina je v kolmé poloze
posouvání - od kolmě polohy do odrazu

těžiště koně
- poblíž točné osy lopatek
- přední končetiny jsou tedy 1.16krát až 1.52krát více zatíženy než končetiny zadní
- u jezdeckých koní se posouvá více ke středu
- u klusáků se posouvá nazad, což umožňuje prostorný kadencový krok
- u těžkých koní se posouvá dopředu

= čtyřdobý chod bez fáze vznosu, který se skládá z řady po sobě jdoucích kroků
- pohyb celého těla: krok protéká svaly hýždí, přes hřbet, plece až do krku

krok žádáme:
- čistý (pravidelný sled nohou), kmihoúplný (lehké, snadné, živé vykračování), prostorný (dlouhé kroky) a jistý (neklopýtavý)

laterální pohyb = obě stejnostranné končetiny následují po sobě

nohosled
- pravá zadní, pravá přední, levá zadní, levá přední

druhy
základní - silueta koně kratší
- zvednutá šíje a natažený krk
- stopy zadních kopyt nekryjí stopy předních kopyt
pracovní - druh kroku mezi základním a středním
- kůň se rovnoměrně pohybuje dopředu
střední - kroky delší, postoj koně mírně prodloužený
prodloužený - maximální vykročená koně
- silueta koně prodloužená
- stopy zadních kopyt značně překračují stopy přední

rychlost: 100 m/min → 6 km/hod

pomůcky - pobídka sedem (postrčení)
- holení (současné aktivní stisknutí oběma holeněmi)
- otěží (mírné povolení)

= dvoudobý chod se čtyřmi fázemi, které se skládají z řady po sobě jdoucích klusových kroků
- diagonální pár nohou se součastně zvedne, pohne dopředu i došlápne

klus žádáme:
- čistý, kmihuplný, prostorný a co možná kadencovaný (tj. nejen s pravidelnými, ale i co možná delšími intervaly vznosu mezi 2 údery - tak zvaný okamžik suspense)

nohosled
- pravá zadní spolu s levou přední, levá zadní spolu s pravou přední, fáze vznosu

druhy
základní - stopy zadních nohou došlapují do stop nohou předních
rychlost: 200 m/min
pracovní - širší vykročení
- stopy zadních kopyt došlapují do nohou předních
rychlost: 220 m/min
střední - stopy předních kopyt jsou překryty stopami kopyt
zadních nebo je trochu překračují
rychlost: 250 m/min
prodloužený - stopy zadních kopyt překračují stopy kopyt předních
rychlost: 275 m/min

sed v klusu
lehký - jezdec při každém druhém došlápnutí nohy koně vztyčuje ve třmenech ("vysedává")
těžký - jezdec zůstává sedět v sedle

rychlost: 230 - 290 m/min → 14 - 18 km/hod

pomůcky
- podobné jako krok, ale intenzivnější

třídobý klus
- u koní, kteří vpředu klušou a vzadu cválají (u klusáků)

= třídobý chod, který se skládá z řady po sobě následujících cvalových skoků, mezi nimiž se na chvilku kůň ocitá ve volném vznosu

"kontracval"
- kůň, který jde na špatnou nohu
- vyžaduje se v řadě drezurních úloh a demonstruje pružnost a ohebnost koně, rovnováhu a poslušnost

nohosled
cval vlevo: pravá zadní, diagonála (levá zadní a pravá přední), levá přední, fáze vznosu
cval vpravo: levá zadní, levá diagonála (pravá zadní a levá přední), pravá přední, fáze vznosu

druhy
sebraný - hlava je postaveny skoro kolmo
rychlost: 225 m/min
pracovní - volnější než cval sebraný, skoky delší
rychlost: 250 m/min
střední - hlava mírně před kolmicí, skoky delší
rychlost: 300 m/min
prodloužený - skoky dlouhé, rovnoměrné tempo

rychlost: 400 m/min

- délka skoku při obyčejném cvalu je 3.60 - 3.90 m/s

cval na správnou nohu
- pozorujeme-li koně cválajícího v kruhu, měl by každý krok začínat vnitřní přední nohou
- ve skutečnosti je vnitřní přední noha poslední nohou, kterou kůň v každém cvalovém kroku pohybuje, ale pozorovateli se zdá jako noha vůdčí)
- je-li tomu tak, jak říkáme, že kůň cválá na správnou nohu
- proto cválá-li na pravou ruku (tj. v kruhu doprava), vnitřní (pravá) noha by se měla zdát jako vůdčí, a cválá-li v kruhu doleva, je vůdčí nohou vnitřní (levá) přední noha

pobídky
- vnitřní holení pobídneme koně na podbřišníku, zatížíme vnitřní sedací kost, vnější holeň za podbřišníkem, přidrží záď, obě otěže jsou na přilnutí, vnitřní otěž koně ohýbá, vnější vede, mírné "zhoupnutí"

sed ve cvalu
těžký - jezdec sedí v sedle
lehký - jezdec se zvedne v sedle jako při vysednutí v lehkém klusu
- zesílí přiložení kolen
- více se opře do třmenů
- trup je lehce předkloněn
- rovnováha je nezávislá na otěžích

= čtyřdobý prodloužený cval
- kůň nemá nikdy více než 2 končetiny na zemi a většinou má na zemi jen jednu

nohosled
- levá přední, pravá přední, levá zadní a pravá zadní
- pravá přední, levá přední, pravá zadní a levá zadní

rychlost: 600 m/min

- dvoudobý chod, který se skládá z řady po sobě jdoucích kroků
= pohyb v kroku se stejným sledem končetin, ale v protichůdném chodu
- nepatří mezi základní chody, ale má svůj nohosled
- diagonální pár nohou se součastně pohne dozadu a zároveň došlápne
- pro koně velmi namáhavý

klus v kolenou (karpatech)
= ostré zvedání předních končetin při malém vykročení
- tento způsob byl cvičen u koní k ceremoniálním účelům barokní doby (Stolztritt)

nákrok
= chod, ve kterém se končetina předsunuje dopředu více než končetina párová

rozmetání
- nohy po vznosu opisují do vnější strany oblouk dříve než došlápnou

nerovný křížový chod
- končetiny při nejistém chodu jsou kladeny na pohybové čáře přes sebe, tedy se kříží

kohoutí krok
- trhavé zvedání zadní končetiny, případně obou
- předznamenává výskyt špánku nebo mozkové onemocnění
- při kontrole hlezna v případě podezření začínajícího špánkou je účelné koně před předvedením dvakrát na místě otočit kolem zadní končetiny s předpokládaným špánkem a ihned s ním udělat několik kroků

vytáčivý chod
- při zatížení se končetina vytáčí kolem vlastní osy
- způsoben špatným skloubením končetiny, zpravidla v hleznu

smíšený chod
- kůň vpředu kluše a vzadu cválá nebo naopak
- projevem starých koní nucených do rychlého pohybu nad jejich fyzické schopnosti

tolt
= čtyřdobý chod s poměrně vysokým držením hlavy a krku
- má stejný nohosled jako krok
- není směsicí klusu a cvalu
= krok, zrychlený až do cvalu
rychlost: minimálně
200 m/min

mimochod (pas)
- kůň zvedne součastně obě nohy na jedné straně (lenární pár nohou), posune je dopředu a došlápne
nohosled - pravá zadní součastně s pravou přední, pak levá zadní spolu s levou přední

= úchylka v kroku
- slyšíme místo 4 úderů jen 2 údery → dvoudobý chod
- výskyt: někdy u přepracovaných koní, nervózních, nejčastěji u klusáků a koní arabského původu

mimochodník = kůň, který místo správného nohosledu pohybuje současně levou přední a zadní nohou

španělský krok (pas espagnol)
= cirkusově vycvičené přehnané zvedání předních nohou téměř do vodorovné polohy
- činnost zádě je přitom nepatrná a není v souladu s činností předku


= chody vypracované systematickým jezdeckým výcvikem
- jsou to: - školní krok, školní klus, školní - krátký cval, přechody v kroku, v klusu, traverzály v krátkém cvalu, přeskoky ve cvalu atd.
- mezi získané chody patří i cviky drezúry a jdi na "Drezura"

stání
= rovnovážný stav
- většinou jsou více zatížené přední nohy, než zadní
- starší koně většinou spí postavení
- obyčejně odpočívají na 2 předních končetinách a střídavě přenášejí hmotnost z jedné zadní nohy na druhou

lehání
= rychlý pohyb skoro podobný pádu
- kůň si nejprve podsune zadní končetiny pod sebe, sehne hlavu a spustí se na jedno bedro
- potom ohne přední končetiny a položí se jednou stranou hrudníka na zem
- většinou leží polovzpřímení na boku opřené spodní částí hrudníka a břicha
- končetiny mají pod sebou
- jen velmi unavení koně si lehají úplně na bok

vstávání
- probíhá opačně jako lehání
- kůň zdvihne hlavu a narovná mírně roztáhnuté končetiny, pak pomocí ventrálního pohybu hlavy se postaví téměř součastně na obě zadní nohy

vzpínání
- prudkým pohybem dozadu zdvihne hlavu, přitom se těžiště přenese dozadu, podsune končetiny pod sebe a za součastného odrazu předních končetin se vzpřímí na zadních končetinách
- rovnováhu se snaží udržet přešlapováním na místě

kopání
- děje se při změně těžiště
- kůň přenese hmotnost na přední končetiny a se skloněnou hlavou vykopne (vyhodí) jednou nebo dvěma zadními končetinami
- když se drží hlava vysoko nahoře → je možno kopání zabránit

- kůň skáče převážně z klusu nebo cvalu, ale dokáže skočit i z kroku a ze stání

fáze nájezdu
- těžiště koně se vzpřímením krku posune dozadu → odlehčí se předek
- zadek se ztíží a zadní končetiny se posouvají co nejdále dopředu pod těžiště těla
- součastně se zrak a sluch soustředí na překážku

fáze vznosu
- odraz nastává po rychlém vypnutí natahovače zadních končetin
- schopnost rychlého vystřelení zadních končetin je vrozená (geneticky podmíněná) vlastnost
- krk se při odrazu ještě víc vzpřímí a "zkracuje"
- mohutnost odrazu je úměrná výšce překážky

fáze letu nad překážkou
na začátku fáze nastává mírné pokrčení předních končetin
- po překonání nejvyššího bodu překážky → kůň začne přední končetiny spouštět
- přední končetina, na kterou má kůň doskočit, je více vysunutá dopředu
- krk je přitom vzpřímený a stahuje se dozadu, aby se předek při doskoku odlehčil-

fáze dopadu
- kůň dopadá na 1 končetinu a až potom došlápne na druhou
- zadní končetiny se při dopadu stále více pokrčují, součastně dokračují co nejvíc dopředu pod těžiště
- příslušná zadní končetina po dopadu vykročí k dalšímu cvalovému skoku
- při dopadu se páteř konkávn

Zdroj:-
http://www.konacky.estranky.cz/stranka/parkurove-zavody
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama